FRANKOWICZE ZNÓW WYGRYWAJĄ – WAŻNE WYROKI TSUE

11 lipca 2023 Monika Zjawin

Już chyba każdy słyszał o ostatnich wyrokach TSUE dotyczących kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (sygn. C-520/21) oraz zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania w sądzie (sygn. C-287/22). Informacja o wydaniu wyroków przez TSUE pojawiała się we wszystkich mediach, które podkreślały kolejny triumf frankowiczów nad bankami. Na czym zatem polegają korzyści tego rozstrzygnięcia dla kredytobiorców ?

Pytanie dotyczące możliwości zawieszenia spłaty zostało skierowane przez sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie Getin Banku. Mimo, że pytanie dotyczyło konkretnego podmiotu, to skutek wyroku TSUE obejmie także kredytobiorców pozostałych banków udzielających kredyty w CHF. Najprościej ujmując tę kwestię, kredytobiorca będzie miał prawo do złożenia w sądzie wniosku o zabezpieczenie polegające na zawieszeniu spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania. Sądy mając na uwadze treść wyroku TSUE, który co warto podkreślić jest dla sądów wiążący, nie mogą odmówić frankowiczowi zawieszenia spłaty rat jeśli jest to konieczne do zachowania pełnej skuteczności orzeczenia. Z pewności dla kredytobiorców jest to duże wsparcie i ulga dla domowych budżetów. Należy się spodziewać, że teraz Sądy nie będą miały już żadnych wątpliwości co do stosowania tego rodzaju środka zabezpieczającego.

Druga kwestia, która spędzała sen z powiek frankowiczów, to żądanie przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Nawet gdy kredytobiorca wygrywał sprawę w sądzie a jego umowa była unieważniana, to mógł się spodziewać ze strony banku pozwu z żądaniem zapłaty dodatkowej opłaty za udostępnienie kapitału. Na szczęście ten problem odchodzi do przeszłości. Trybunał jasno określił, że bankowi nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Co więcej, kredytobiorcy otrzymali możliwość żądania zwrotu rzeczywiście zapłaconej kwoty dla banku wraz z odsetkami od daty wezwania do zwrotu oraz odszkodowania za wszelkie szkody poniesione z winy banku.

Widzimy zatem, że oba wyroki bardzo korzystnie kształtują sytuację frankowiczów. Jeśli do tej pory ktoś wahał się czy rozpoczynać proces przeciwko bankowi i domagać się swoich praw w sądzie, to aktualnie nie powinien mieć już żadnych wątpliwości. Jeśli jednak nadal mają Państwo pytania dotyczące swojej umowy kredytowej, czy spełnia ona kryteria do jej unieważnienia, to zapraszam do bezpłatnej analizy.